Algemene voorwaarden Molengraaf Tuinen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Molengraaf: Molengraaf Tuinen, gevestigd te (4761 BV) Zevenbergen (gemeente Moerdijk) aan de Koningin Wilhelminastraat 1, ingeschreven bij de KvK onder nummer 55762743;
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Molengraaf opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met Molengraaf;
 • Offerte: een aanbod van Molengraaf, desgevraagd voortkomend uit een vrijblijvend intakegesprek,
  tot het verrichten van een opdracht;
 • Opdracht: de overeengekomen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Molengraaf doet en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en Molengraaf worden gesloten.
 2. Molengraaf wijst eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, verricht iedere opdracht slechts onder toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is voor Molengraaf een voor de totstandkoming van een opdracht essentieel punt.
 5. Deze algemene voorwaarden staan in ieder geval steeds aan opdrachtgever ter beschikking via de website van Molengraaf, dit op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Deze algemene voorwaarden zullen voorts op eerste daartoe strekkend verzoek (nogmaals) aan opdrachtgever worden toegezonden.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de persoon die het aanbod vraagt of ten behoeve van wie het aanbod wordt gevraagd de plicht om, ook ongevraagd, alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie aan Molengraaf te verstrekken;
 2. Het aanbod is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte,
  tenzij uit het aanbod anders blijkt. Na het verstrijken van deze termijn komt het aanbod te vervallen en kan daar geen beroep meer op worden gedaan.
 3. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze
  algemene voorwaarden. Door middel van het verstrekken van een opdracht bevestigt opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.
 4. Molengraaf behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen voor. De opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van Molengraaf onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Molengraaf ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 5. Het is opdrachtgever en/of de persoon die het aanbod vraagt of ten behoeve van wie het aanbod wordt gevraagd verboden materiaal van Molengraaf waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Molengraaf.
 6. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Molengraaf wordt verstrekt, moet de persoon die het aanbod vraagt of ten behoeve van wie het aanbod wordt gevraagd de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Molengraaf retourneren. Aan de persoon die het aanbod vraagt of ten behoeve van wie het aanbod wordt gevraagd is het, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke, voorafgaande toestemming van Molengraaf, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen (laten) uitvoeren.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vergoedt de persoon die het aanbod vraagt of ten behoeve van wie het aanbod wordt gevraagd de voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Molengraaf in geval de geoffreerde opdracht uiteindelijk niet wordt gegeven.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door opdrachtgever.
  Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Molengraaf onverwijld een elektronische bevestiging aan de opdrachtgever.
 2. In geval van wijzigingen in de offerte brengt Molengraaf op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Molengraaf niet.
 5. De ondernemer is verplicht om zich te informeren. De opdrachtgever is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden alle bij hem bekende informatie omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen aan Molengraaf te verstrekken. Een eventuele klic-melding dient de opdrachtgever zelf aan te vragen. Indien deze niet tijdig wordt doorgegeven aan ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk voor gevolg schade.
 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies,
  noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 7. Molengraaf is steeds bevoegd om overeengekomen werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren.

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de opdrachtgever de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijkanders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
 3. Molengraaf kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, art. 7:400 e.v., waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2, opzeggen.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw.
 2. Molengraaf mag tussentijdse prijswijzigingen, voortvloeiend uit de wet, doorberekenen aan de opdrachtgever. Molengraaf mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever doorberekenen.
 3. (Geaccepteerde) wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 4. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Molengraaf voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de opdrachtgever uit.
 5. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wordt de opdrachtgever geacht de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging te begrijpen dan wel dient deze zich desgewenst ter zake op voorhand door Molengraaf laten informeren.

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING

 • Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Molengraaf, na de uitvoering van de werkzaamheden, heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

 1. Molengraaf staat niet in voor gebreken die na de oplevering van goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Molengraaf in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Molengraaf worden opgeschort.
  Indien bij het intreden van de overmacht Molengraaf al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de opdrachtgever factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. Molengraaf is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de opdrachtgever opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Molengraaf de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van Molengraaf de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Molengraaf het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 • Molengraaf kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL EN/OF ONDERAANNEMERS

 • Afspraken of overeenkomsten met en/of toezeggingen door niet tot vertegenwoordiging van Molengraaf bevoegde medewerkers van Molengraaf en/of door Molengraaf ingeschakelde onderaannemers binden Molengraaf niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

ARTIKEL 12 – DE BETALING

 1. Alle werkzaamheden die Molengraaf uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
 3. De consument moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van Molengraaf zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.

ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
 2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsdatum niet heeft betaald, mag Molengraaf rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten, in ieder geval tot het moment dat de opdrachtgever alsnog integrale aan alle bestaande en door niet-tijdige betaling te ontstane betalingsverplichtingen zal hebben voldaan.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen (voor zover mogelijk) integraal ten laste van de opdrachtgever. Dit (voor zover wettelijk toegestaan) met een minimum van 15% van de openstaande hoofdsom.

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de opdrachtgever, blijven eigendom van Molengraaf, zolang de opdrachtgever deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Molengraaf. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Molengraaf verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.
  De opdrachtgever is op eerste verzoek verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht van Molengraaf te (doen) vestigen.

ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het overlijden van Molengraaf, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Molengraaf, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet
  de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 2. Molengraaf mag, onverminderd overige aan hem toekomende rechten, de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Molengraaf is, behoudens opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Molengraaf, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die een schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Molengraaf, ook voor aanspraken van derden, jegens Molengraaf indien de Molengraaf schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Molengraaf bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 4. Molengraaf is hoe dan ook niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan
  de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 6. Molengraaf is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 7. Molengraaf is hoe dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 8. In het geval van eventuele aansprakelijkheid van Molengraaf is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Molengraaf ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Molengraaf, om welke reden dan ook, niet overgaan tot uitkering is te eventuele aansprakelijkheid van Molengraaf beperkt tot het bedrag van de betreffende opdracht. Eventuele aansprakelijkheid van Molengraaf voor door haar geleverde, gebrekkige, zaken is beperkt tot de voorlevering van de betreffende zaak overeengekomen prijs.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN

 1. De opdrachtgever moet, op straffe van verval van eventuele rechten, een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, schriftelijk indienen bij Molengraaf, binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen Molengraaf en opdrachtgever, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs.
 2. Molengraaf reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat Molengraaf dit binnen twee weken aan de opdrachtgever weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de opdrachtgever wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 12 weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen en, voor zover de wet dat toelaat, evenmin van enige betalingsverplichting.

ARTIKEL 18 – REPARATIE EVENTUELE NIETIGHEDEN

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden en/of uit de opdracht geheel of gedeeltelijk vernietigbaar/nietig mocht blijken te zijn, laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden of uit de opdracht onverlet. Voorts blijft de vernietigbare bepaling van toepassing, tot het moment dat opdrachtgever zich schriftelijk, en met succes, een beroep op vernietiging heeft gedaan.
 2. Een vernietigde/nietige bepaling uit deze algemene voorwaarden en/of opdracht zal automatisch worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de vernietigbare/nietige bepaling.

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN

 1. De relatie tussen Molengraaf en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen Molengraaf en opdrachtgever worden beslecht door de rechtbank Zeeland – West-Brabant, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn èn opdrachtgever zich binnen een maand nadat Molengraaf zich op de bevoegdheid van de rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft beroepen laat weten voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 20 – AFWIJKING

 • Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Molengraaf en de opdrachtgever worden vastgelegd.